Gebruiksvoorwaarden

website Stichting Bouwspeeltuin Jeugdland

 

 • Introductie
  Het onderstaande is van toepassing op de website www.jeugdlandnieuwegein.nl van de Stichting Bouwspeeltuin Jeugdland (hierna “Jeugdland”).
  Jeugdland behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te veranderen of aan te passen. Door de website te bezoeken, stemt u in met deze gebruiksvoorwaarden.
 • Algemeen
  De op de website verstrekte informatie over Jeugdland en de informatie over activiteiten van Jeugdland dient slechts ter informatie van de gebruiker en heeft een algemeen karakter. De gebruiker van deze website is derhalve geheel zelf verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie. Tenzij anders vermeld, mag de inhoud van deze website alleen worden gebruikt voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, voor zover de wet dit toelaat.
 • Inhoud van de website
  De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg gemaakt. Jeugdland kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Jeugdland is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten, onjuistheden, misverstanden of andere gevolgen ten gevolge van deze website.
  De inhoud van deze website kan zonder voorafgaande kennisgeving verwijderd of gewijzigd worden. Jeugdland is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van deze wijzigingen of verwijderingen.
 • Bijdrages aan de site
  Tenzij anders overeengekomen, verleent een ieder die een bijdrage bij Jeugdland aanlevert (hetzij tekst, foto’s, grafische voorstellingen, video of audio) toestemming om, geheel kostenloos, deze bijdrage te mogen gebruiken op de wijze die Jeugdland wenselijk acht, inclusief wijzigingen of weglating van (onderdelen van) deze bijdragen. Door de bijdrage aan te leveren bij Jeugdland, bevestigt de aanleveraar dat de bijdrage orgineel en eigen werk is en dat het gebruik daarvan in de website niet in strijd is met de wet.
 • Links naar andere websites
  Via deze website kan de gebruiker links volgen naar andere websites waarvan Jeugdland meent dat die nuttig en/of interessant zouden kunnen zijn voor de gebruiker. Deze links zijn evenwel puur informatief. Jeugdland is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarnaar verwezen wordt of het gebruik dat er van zou kunnen worden gemaakt.
 • Functioneren van de website
  Jeugdland stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Hierbij is zij echter afhankelijk van externe partijen. Als gevolg hiervan kan Jeugdland niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. Jeugdland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.
  Jeugdland streeft ernaar deze website, zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, vrij te houden van schadelijke elementen die van invloed zijn op de werking van computerapparatuur of -programmatuur. Ook hierbij is zij afhankelijk van externe partijen. Jeugdland kan echter niet garanderen dat de website geheel vrij is van dergelijke elementen en aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor de gevolgen die het oproepen of raadplegen van (onderdelen van) deze website heeft voor de werking van computerapparatuur of -programmatuur.
  Om misbruik van gegevens tegen te gaan maakt Jeugdland in haar contactformulieren gebruik van een anti spambot service van Google.com, ReCaptcha. Jeugdland is niet verantwoordelijk voor het functioneren van deze service.
 • Tot slot
  Indien u problemen mocht ondervinden op deze website, wordt u verzocht Jeugdland hiervan op de hoogte te stellen door het sturen van een e-mail. Jeugdland zal dan haar uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.